1. Partijen

1. Jacky Art, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58889167, gevestigd te Arnhem aan de Apeldoornseweg 110 (6814 BN), gebruiker van deze algemene voorwaarden.

2. Verdere gegevens van Jacky Art:

Website: www.jackyzegers.com

Email: info@jackyzegers.com

Telefoonnummer: +31 (0)6 111 38 715

Btw-identificatienummer: NL159869973B02

 

3. Klant: de (potientiële) afnemer van aangeboden goederen of diensten van Jacky Art.

2. Toepasselijkheid

1. Door middel van aanbod en acceptatie, bijvoorbeeld in de bestelprocedure op de website van Jacky Art of door middel van de koop van goederen in de fysieke winkel van Jacky Art, verklaren partijen deze algemene voorwaarden van toepassing op de overeenkomst die partijen met elkaar zijn aangegaan. Voor zover de inhoud hiervan niet is gewijzigd, zullen deze algemene voorwaarden tevens voor toekomstige verbintenisrechtelijke verhoudingen tussen partijen gelden.

2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Algemene (inkoop)voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Derden die door Jacky Art bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken kunnen zich eveneens op deze algemene voorwaarden beroepen.

5. Indien een of meer (gedeelte(n)) van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn, dan wel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin zoveel mogelijk doel en strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen tot uiting zullen komen.

3. Aanbod en overeenkomst

1. Elk aanbod, in de vorm van een offerte of anderzijds, is geheel en onvoorwaardelijk vrijblijvend en herroepelijk, tenzij anders schriftelijk door Jacky Art is aangegeven.

2. Elk aanbod geldt slechts voor zover de voorraad strekt.

3. Alle opgaven van Jacky Art van getallen, maten, gewichten en kleur van de artikelen in de getoonde of verstrekte ontwerpen, monsters, prototype, tekeningen, afbeeldingen, foto’s of modellen zijn slechts aanduidingen. Een geringe afwijking hiervan in het geleverde artikel leidt niet tot een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan de zijde van Jacky Art.

4. Een aanbod geldt niet automatisch voor nabestellingen.

5. Jacky Art is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Jacky Art dit mede binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van de bestelling. Alsdan is geen overeenkomst tot stand gekomen.

6. De overeenkomst wordt uitdrukkelijk onder de opschortende voorwaarde van toereikende

beschikbaarheid van de bestelde producten of te gebruiken grondstoffen aangegaan.

4. Uitvoering en/of levering

1. Jacky Art zal binnen de aangegeven/geschatte termijn de overeenkomst trachten na te komen. Deze termijn is niet fataal, waardoor de Klant Jacky Art altijd eerst in gebreke dient te stellen, waarbij een geruime en redelijke termijn van tenminste 30 dagen dient te worden gesteld, alvorens tot enige remedie over te kunnen gaan.

2. Indien Jacky Art voor de bezorging/levering zorgdraagt dient de Klant een bezorgadres door te geven waar Jacky Art de te leveren goederen op de aangegeven datum tussen 08.00 en 18.00 uur kan (laten) bezorgen/leveren. Indien de Klant op de aangegeven datum niet aanwezig is op het moment dat goederen worden bezorgd, komen de kosten voor het aanbieden van de goederen op een volgend moment voor rekening van de Klant. De Klant zal alsdan een bericht kunnen ontvangen dat de bestelling kan worden afgehaald op een door Jacky Art aangegeven locatie na betaling van de meerkosten, daarbij behoren ook de logistieke (plannings)kosten bij de opslaglocatie vanwege onverwachte extra opslag.

3. Jacky Art is gerechtigd bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van bekwame derden indien zulks naar het oordeel van Jacky Art wenselijk is met het oog op een voor de Klant optimale uitvoering van de overeenkomst. Op de overeenkomst is ingevolge hiervan artikel 7:404 BW niet van toepassing.

4. Het risico van verlies of waardevermindering van de te leveren goederen gaat op de Klant over vanaf het moment dat deze hem ter beschikking zijn gesteld of zouden worden gesteld, maar dit moment onder verantwoordelijkheid van de Klant is vertraagd. Dit ongeacht of de eigendomsoverdracht reeds heeft plaatsgevonden.

5. Jacky Art behartigt de belangen van De Klant binnen de grenzen van de verstrekte opdracht. Jacky Art zal de overeenkomst naar haar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De Klant erkent dat Jacky Art bij de uitvoering van de overeenkomst een artistieke vrijheid heeft. Alle diensten van Jacky Art worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst Jacky Art uitdrukkelijk een resultaat/eigenschap heeft toegezegd en het betreffende resultaat/eigenschap tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.

6. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Jacky Art aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan De Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Jacky Art worden verstrekt. De Klant draagt zelf het risico en verantwoordelijkheid van juiste en tijdige aflevering van de benodigde informatie en de inhoud hiervan, ongeacht hoe De Klant deze aanlevert. Indien de benodigde gegevens niet tijdig aan Jacky Art zijn verstrekt, heeft Jacky Art het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan De Klant in rekening te brengen.

5. Verbintenissen van de Klant

1. Indien de verplichtingen van Jacky Art omvatten het op de locatie van de Klant plaatsen of leveren van een werk, dan dient de Klant Jacky Art in de gelegenheid te stellen de overeenkomst uit te voeren. Hieronder wordt onder andere begrepen:

a) De Klant of een door de Klant aangewezen persoon dient bij de levering en/of aanvang van de werkzaamheden voor de plaatsing van het werk aanwezig te zijn;

b) Er zorg voor dragen dat eventueel door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot de opdracht van Jacky Art behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van de opdracht daarvan geen vertraging ondervindt;

c) Het op een zodanige wijze inrichten van het terrein of de ruimte waarop of waarin het werk moet worden geplaatst dat Jacky Art onmiddellijk bij aankomst kan aanvangen met de uitvoering;

d) Jacky Art dient het terrein waarop of de ruimte waarin het werk moet worden geplaatst gedurende de plaatsing te allen tijde te kunnen betreden. De Klant dient derhalve tijdens de uitvoering van de opdracht aanwezig te zijn ofwel een toegangsmogelijkheid te verschaffen, bijvoorbeeld door het ter beschikking stellen van een sleutel.

2. Wanneer de verplichtingen in lid 1 niet (op tijd) worden vervuld, dient de Klant Jacky Art hieromtrent tijdig te informeren. Jacky Art is gerechtigd de hiermee gemoeide meerkosten, zoals opslag, reis- of loonkosten, als gevolg hiervan aan de Klant in rekening te brengen.

3. Wanneer de verplichtingen in lid 1 niet (op tijd) worden vervuld, is Jacky Art niet gehouden de schade als gevolg van vertraging in de (op)levering aan de Klant te vergoeden.

4. Voorafgaand aan de uitvoering dient de Klant de afgesproken en benodigde zaken aan Jacky Art te verschaffen. Jacky Art zal deze naar haar beste weten beoordelen en de Klant waarschuwen indien hierin onjuistheden voorkomen. Jacky Art is echter niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat desondanks werk is uitgevoerd op basis van onjuist verstrekte zaken en informatie door de Klant.

5. De Klant draagt uitdrukkelijk het risico voor schade die is veroorzaakt door:

a) Onjuistheden in de door de Klant verlangde constructies en werkwijzen;

b) Gebreken aan de onroerende zaken waaraan of waarop de opdracht wordt uitgevoerd;

c) Gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de Klant ter beschikking zijn gesteld.

6. Art. 7:408 en 7:764 BW zijn van de overeenkomst uitgesloten.

6. Garantie en aansprakelijkheid

1. De Klant is gehouden de levering en uitvoering zo spoedig mogelijk, doch binnen 48 uur te controleren op conformiteit met betrekking tot kwantiteit en kwaliteit. Wanneer de prestatie niet conform de overeenkomst is, en er derhalve sprake is van een gebrek, dient de Klant binnen 8 dagen na levering of nadat dit gebrek redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt Jacky Art hieromtrent te informeren.

2. Na de informatieverschaffing als bedoeld in het vorige lid zal Jacky Art het gebrek kosteloos naar redelijkheid herstellen ofwel vervangen. Wanneer geen van de hiervoor beschreven twee remedies uitkomst biedt om het gebrek effectief te verhelpen, heeft de Klant het recht de overeenkomst te ontbinden waarbij de Klant de kosten draagt voor retournering van het geleverde en nimmer recht heeft op schadevergoeding.

3. Wanneer het gebrek is ontstaan door een fout die aan de Klant is toe te rekenen of de Klant Jacky Art omtrent het gebrek te laat heeft geïnformeerd, vervalt zijn recht op herstel, vervanging of eventuele ontbinding zoals beschreven in dit artikel. De bewijslast aangaande de toerekening van de fout ligt bij de Klant.

4. Het bestaan van een gebrek schort de betalingsverplichting van De Klant niet op.

5. De Klant heeft nimmer recht op enige remedie indien het artikel onjuist of onzorgvuldig is gebruikt.

6. Het werk is opgeleverd, en daarmee goedgekeurd wanneer Jacky Art aan de Klant heeft medegedeeld dat de opdracht is voltooid en de Klant dit werk heeft aanvaard. De oplevering heeft tevens plaatsgevonden indien:

a) 8 dagen zijn verstreken nadat de Klant de mededeling heeft ontvangen dat het werk is voltooid en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aanvaarden, maar deze ook niet heeft geweigerd;

b) Jacky Art de factuur heeft verstuurd en de Klant de gehele koopsom heeft voldaan.

7. Jacky Art is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van verzakkingen van het object als gevolg van omstandigheden in de bodem van de grond.

8. Indien de Klant tijdens de oplevering een gebrek constateert of het werk na de oplevering een gebrek vertoont dat tijdens de oplevering redelijkerwijs niet te constateren viel en dit gebrek aan Jacky Art is toe te rekenen, dient Jacky Art in de gelegenheid te worden gesteld het gebrek binnen een redelijke termijn te herstellen of de daaruit voortvloeiende schade te beperken. Binnen deze termijn heeft de Klant geen recht op enige remedie.

9. Na de dag waarop het werk als (op)geleverd geldt, is het werk voor risico van de Klant. Er kan geen beroep op de garantie worden gedaan indien het gebrek is te wijten aan slecht onderhoud van het geleverde werk, door bijvoorbeeld het niet tegengaan van rot en het niet plegen van onderhoud, etc.  De klant is verplicht de goederen te onderhouden en gebruiken als een goedhuisvader. De klant verplicht zich de goederen uitsluitend te laten gebruiken door personen die op de juiste wijze zijn geïnstrueerd over het gebruik. Wanneer het voornoemde niet in acht wordt genomen of door De Klant extra’s en/of veranderingen, in welke vorm dan ook, worden aangebracht, vervalt iedere garantie.

10. Schade aan het object als gevolg van extreme weersomstandigheden zoals storm en hagel kunnen niet leiden tot aansprakelijkheid van Jacky Art. Als een werk als geschikt buiten wordt bestempeld, dan betekent dit niet dat het onbeperkt kan worden blootgesteld aan regen en/of vriestemperatuur en/of tempraturen boven de 25 graden.

11. Indien zich bij de uitvoering van de overeenkomst onverhoopt een gebeurtenis, waaronder ook een nalaten begrepen wordt, voordoet dat tot aansprakelijkheid van Jacky Art leidt, dan zal die aansprakelijkheid te allen tijde beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Jacky Art gesloten beroeps- ofwel bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft of anders het factuurbedrag dat met de overeenkomst is gemoeid vermeerderd met 15%.

12. Behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste schuld is elke aansprakelijkheid van Jacky Art beperkt tot het herstellen van voorzienbare, rechtstreekse en persoonlijke schade die de Klant heeft geleden, met uitsluiting van alle indirecte of immateriële schade zoals, maar niet beperkt tot, gederfde inkomsten en winsten, verlies of beschadiging van gegevens, verlies van contracten, supplementaire kosten.

7. Betaling

1. Het aanbod is in goed overleg tot stand gekomen. Door het sluiten van de overeenkomst achten partijen de prijzen redelijk en billijk.

2. Tenzij anders is overeengekomen dient de Klant de verschuldigde geldsom in zijn geheel voorafgaand aan de uitvoering te hebben voldaan na ontvangst van de factuur door middel van girale overboeking.

3. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is Jacky Art terstond gerechtigd om de Klant een vertragingsrente van 1% van de hoofdsom per maand alsmede een bedrag ten behoeve van de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Laatstgenoemde kosten bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimaal beloop van EUR. 100,- exclusief btw.

4. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Jacky Art is het De Klant niet toegestaan ter zake zijn betalingsverplichtingen verrekening en/of opschorting en/of inhouding toe te passen.

5. Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het onderzoek naar het bestaan van octrooi-, auteurs- en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de Klant.

8. Eigendomsvoorbehoud

1. Het eigendom van de te leveren artikelen gaan, in tegenstelling tot de feitelijke machtsverschaffing, pas over op de Klant nadat deze al hetgeen de Klant ter zake van de overeenkomst aan Jacky Art verschuldigd is of zal zijn, volledig heeft voldaan. Hieronder wordt derhalve niet enkel de koopsom gerekend, maar onder andere ook eventuele nader verschuldigde boetes, meerkosten of buitengerechtelijke incassokosten.

2. Ingevolge dit eigendomsvoorbehoud is de Klant derhalve niet gerechtigd om de goederen te vervreemden of te bezwaren met bijvoorbeeld een pandrecht.

3. de Klant verbindt zich, in verband met de effectiviteit van het eigendomsvoorbehoud, om Jacky Art tijdig en adequaat te informeren bij een dreigend faillissement, surseance van betaling of schuldsanering of wanneer derden dreigen beslag te leggen op een van de met eigendomsvoorbehoud geleverde goederen. De Klant is tevens gehouden ten behoeve van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken adequaat te verzekeren tegen schade en diefstal.

4. Wanneer de Klant in gebreke is van enige verplichting uit de overeenkomst, is de Klant verplicht op verzoek van Jacky Art alle benodigde medewerking te verlenen waardoor Jacky Art weer onbezwaard over de geleverde goederen kan beschikken. Dit houdt mede in de eventuele plicht om op verzoek van Jacky Art en de goederen retour te zenden.

9. Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Jacky Art geen invloed kan uitoefenen. Hieronder zullen mede zijn begrepen, stakingen, verkeersstoringen, niet voorzienbare stagnatie, extreme weersomstandigheden, storingen in levering van energie, transportmoeilijkheden, brand, verlies of beschadiging bij transport en overheidsmaatregelen.
2. Tijdens overmacht worden verplichtingen van Jacky Art opgeschort. Indien nakoming door overmacht langer dan één maand onmogelijk is of er andere omstandigheden zijn waardoor het voor Jacky Art onevenredig bezwarend is om aan haar verplichtingen te voldoen, is Jacky Art bevoegd de overeenkomst door een mededeling aan de Klant en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
3. Indien Jacky Art bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, dan is zij gerechtigd het reeds geleverde of verrichte deel afzonderlijk te factureren, of bij aanbetalingen gedeeltelijk te crediteren.

10. Intellectueel eigendomsrechten

1. De merken, afbeeldingen, logo’s en foto’s die gebruikt en vertoond worden op de website van Jacky Art site zijn geregistreerde of niet geregistreerde merken van Jacky Art of van derden en mogen zonder de voorafgaande toestemming van de houder van die merken niet commercieel gebruikt worden.

2. Wanneer de Klant zelf een ontwerp aanlevert, gaat Jacky Art ervan uit dat de Klant gerechtigd is om de productie te starten van het betreffende (beeld)merk, afbeelding, logo of foto. Het kan dus het geval zijn dat De Klant, indien zij (beeld)merk, afbeelding, logo of foto aan Jacky Art verstrekt, toestemming dient te hebben van een bedrijf, licentiehouder of andersoortige auteursrechtelijke rechthebbende.

Jacky Art gaat ervan uit dat geüploade (beeld)merken, afbeeldingen, logo’s of foto’s rechtmatig worden gebruikt. De Klant is zelf verantwoordelijk voor eventuele inbreuken op intellectueel eigendom en vrijwaart Jacky Art hieromtrent.

3. Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 2 van dit artikel gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is Jacky Art bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat Jacky Art door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal Jacky Art de order alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.

4. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijft Jacky Art steeds de rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door hem bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken zoals maar niet uitsluitend (beeld)merken, afbeeldingen, logo’s, foto’s en soortgelijke materialen ook als de desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.

5. Jacky Art kan alle ontwikkelde en al dan niet gepubliceerde PR- en communicatieactiviteiten, al dan niet geanonimiseerd, gebruiken voor eigen publiciteitsdoeleinden.

11. Forum-, rechtskeuze en overdracht van rechten
1. Jacky Art is bevoegd haar rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst aan een derde partij over te dragen. De Klant is slechts bevoegd haar rechten en plichten aan een derde over te dragen met schriftelijke toestemming van Jacky Art.

2. Op deze - en andere tussen partijen gesloten - overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitdrukkelijke uitzondering van het Weens Koopverdrag. Mocht in de toekomst tussen partijen een verbintenis ontstaan, anders dan voortvloeiend uit een overeenkomst, dan is op die verbintenis tevens Nederlands recht van toepassing.

3. In het geval dat uit de overeenkomst tussen partijen een geschil voortvloeit, is de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter in het arrondissement waarin Jacky Art haar vestigingsplaats heeft. In het geval dat tussen partijen een geschil ontstaan omtrent niet-contractuele verbintenissen is tevens de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter van het arrondissement waarin de Jacky Art haar vestigingsplaats heeft.

12. Herroepingsrecht

1. Dit artikel is alleen van toepassing indien de Klant een natuurlijke persoon is die handelt voor doeleinden die buiten diens bedrijfs- of beroepsactiviteiten vallen en de overeenkomst niet in de fysieke winkel, maar op afstand, bijvoorbeeld via de webshop, is gesloten.

2. de Klant heeft in beginsel het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De Klant heeft echter geen recht van herroeping indien de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Klant, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

3. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt of, voor overeenkomsten waarbij de Klant in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt. 

4. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Jacky Art, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van de beslissing om de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping zoals weergeven in lid 7 van dit artikel of middels deze link te downloaden, maar is hiertoe niet verplicht.

 5. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling betreffende het uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

6. Als de Klant de overeenkomst herroept, ontvangt de Klant alle betalingen die de Klant tot dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Jacky Art geboden (goedkoopste) standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat Jacky Art op de hoogte is gesteld van de beslissing om de overeenkomst te herroepen, van Jacky Art terug. Jacky Art betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Jacky Art is gerechtigd te wachten met terugbetaling tot zij de goederen heeft teruggekregen, of de Klant heeft aangetoond dat de Klant de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. De Klant dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop de Klant het besluit de overeenkomst te herroepen aan Jacky Art heeft medegedeeld, aan Jacky Art terug te zenden of te overhandigen. De Klant is op tijd als de Klant de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. De Klant is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. 

7. Modelformulier voor herroeping; om de herroeping voor de Klant te vergemakkelijken stelt Jacky Art het hieronder vermelde formulier aan de Klant ter beschikking. De Klant kan dit formulier gebruiken om de overeenkomst te herroepen.  

1. Partijen
1. Jacky Art, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58889167, gevestigd te Arnhem aan de Apeldoornseweg 110 (6814 BN), gebruiker van deze algemene voorwaarden.
2. Verdere gegevens van Jacky Art:
Website: www.jackyzegers.com
Email: info@jackyzegers.com
Telefoonnummer: +31 (0)6 111 38 715
Btw-identificatienummer: NL159869973B02

3. Klant: de (potientiële) afnemer van aangeboden goederen of diensten van Jacky Art.
2. Toepasselijkheid
1. Door middel van aanbod en acceptatie, bijvoorbeeld in de bestelprocedure op de website van Jacky Art of door middel van de koop van goederen in de fysieke winkel van Jacky Art, verklaren partijen deze algemene voorwaarden van toepassing op de overeenkomst die partijen met elkaar zijn aangegaan. Voor zover de inhoud hiervan niet is gewijzigd, zullen deze algemene voorwaarden tevens voor toekomstige verbintenisrechtelijke verhoudingen tussen partijen gelden.
2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Algemene (inkoop)voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Derden die door Jacky Art bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken kunnen zich eveneens op deze algemene voorwaarden beroepen.
5. Indien een of meer (gedeelte(n)) van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn, dan wel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin zoveel mogelijk doel en strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen tot uiting zullen komen.
3. Aanbod en overeenkomst
1. Elk aanbod, in de vorm van een offerte of anderzijds, is geheel en onvoorwaardelijk vrijblijvend en herroepelijk, tenzij anders schriftelijk door Jacky Art is aangegeven.
2. Elk aanbod geldt slechts voor zover de voorraad strekt.
3. Alle opgaven van Jacky Art van getallen, maten, gewichten en kleur van de artikelen in de getoonde of verstrekte ontwerpen, monsters, prototype, tekeningen, afbeeldingen, foto’s of modellen zijn slechts aanduidingen. Een geringe afwijking hiervan in het geleverde artikel leidt niet tot een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan de zijde van Jacky Art.
4. Een aanbod geldt niet automatisch voor nabestellingen.
5. Jacky Art is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Jacky Art dit mede binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van de bestelling. Alsdan is geen overeenkomst tot stand gekomen.
6. De overeenkomst wordt uitdrukkelijk onder de opschortende voorwaarde van toereikende
beschikbaarheid van de bestelde producten of te gebruiken grondstoffen aangegaan.
4. Uitvoering en/of levering
1. Jacky Art zal binnen de aangegeven/geschatte termijn de overeenkomst trachten na te komen. Deze termijn is niet fataal, waardoor de Klant Jacky Art altijd eerst in gebreke dient te stellen, waarbij een geruime en redelijke termijn van tenminste 30 dagen dient te worden gesteld, alvorens tot enige remedie over te kunnen gaan.
2. Indien Jacky Art voor de bezorging/levering zorgdraagt dient de Klant een bezorgadres door te geven waar Jacky Art de te leveren goederen op de aangegeven datum tussen 08.00 en 18.00 uur kan (laten) bezorgen/leveren. Indien de Klant op de aangegeven datum niet aanwezig is op het moment dat goederen worden bezorgd, komen de kosten voor het aanbieden van de goederen op een volgend moment voor rekening van de Klant. De Klant zal alsdan een bericht kunnen ontvangen dat de bestelling kan worden afgehaald op een door Jacky Art aangegeven locatie na betaling van de meerkosten, daarbij behoren ook de logistieke (plannings)kosten bij de opslaglocatie vanwege onverwachte extra opslag.
3. Jacky Art is gerechtigd bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van bekwame derden indien zulks naar het oordeel van Jacky Art wenselijk is met het oog op een voor de Klant optimale uitvoering van de overeenkomst. Op de overeenkomst is ingevolge hiervan artikel 7:404 BW niet van toepassing.
4. Het risico van verlies of waardevermindering van de te leveren goederen gaat op de Klant over vanaf het moment dat deze hem ter beschikking zijn gesteld of zouden worden gesteld, maar dit moment onder verantwoordelijkheid van de Klant is vertraagd. Dit ongeacht of de eigendomsoverdracht reeds heeft plaatsgevonden.
5. Jacky Art behartigt de belangen van De Klant binnen de grenzen van de verstrekte opdracht. Jacky Art zal de overeenkomst naar haar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De Klant erkent dat Jacky Art bij de uitvoering van de overeenkomst een artistieke vrijheid heeft. Alle diensten van Jacky Art worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst Jacky Art uitdrukkelijk een resultaat/eigenschap heeft toegezegd en het betreffende resultaat/eigenschap tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.
6. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Jacky Art aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan De Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Jacky Art worden verstrekt. De Klant draagt zelf het risico en verantwoordelijkheid van juiste en tijdige aflevering van de benodigde informatie en de inhoud hiervan, ongeacht hoe De Klant deze aanlevert. Indien de benodigde gegevens niet tijdig aan Jacky Art zijn verstrekt, heeft Jacky Art het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan De Klant in rekening te brengen.
5. Verbintenissen van de Klant
1. Indien de verplichtingen van Jacky Art omvatten het op de locatie van de Klant plaatsen of leveren van een werk, dan dient de Klant Jacky Art in de gelegenheid te stellen de overeenkomst uit te voeren. Hieronder wordt onder andere begrepen:
a) De Klant of een door de Klant aangewezen persoon dient bij de levering en/of aanvang van de werkzaamheden voor de plaatsing van het werk aanwezig te zijn;
b) Er zorg voor dragen dat eventueel door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot de opdracht van Jacky Art behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van de opdracht daarvan geen vertraging ondervindt;
c) Het op een zodanige wijze inrichten van het terrein of de ruimte waarop of waarin het werk moet worden geplaatst dat Jacky Art onmiddellijk bij aankomst kan aanvangen met de uitvoering;
d) Jacky Art dient het terrein waarop of de ruimte waarin het werk moet worden geplaatst gedurende de plaatsing te allen tijde te kunnen betreden. De Klant dient derhalve tijdens de uitvoering van de opdracht aanwezig te zijn ofwel een toegangsmogelijkheid te verschaffen, bijvoorbeeld door het ter beschikking stellen van een sleutel.
2. Wanneer de verplichtingen in lid 1 niet (op tijd) worden vervuld, dient de Klant Jacky Art hieromtrent tijdig te informeren. Jacky Art is gerechtigd de hiermee gemoeide meerkosten, zoals opslag, reis- of loonkosten, als gevolg hiervan aan de Klant in rekening te brengen.
3. Wanneer de verplichtingen in lid 1 niet (op tijd) worden vervuld, is Jacky Art niet gehouden de schade als gevolg van vertraging in de (op)levering aan de Klant te vergoeden.
4. Voorafgaand aan de uitvoering dient de Klant de afgesproken en benodigde zaken aan Jacky Art te verschaffen. Jacky Art zal deze naar haar beste weten beoordelen en de Klant waarschuwen indien hierin onjuistheden voorkomen. Jacky Art is echter niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat desondanks werk is uitgevoerd op basis van onjuist verstrekte zaken en informatie door de Klant.
5. De Klant draagt uitdrukkelijk het risico voor schade die is veroorzaakt door:
a) Onjuistheden in de door de Klant verlangde constructies en werkwijzen;
b) Gebreken aan de onroerende zaken waaraan of waarop de opdracht wordt uitgevoerd;
c) Gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de Klant ter beschikking zijn gesteld.
6. Art. 7:408 en 7:764 BW zijn van de overeenkomst uitgesloten.
6. Garantie en aansprakelijkheid
1. De Klant is gehouden de levering en uitvoering zo spoedig mogelijk, doch binnen 48 uur te controleren op conformiteit met betrekking tot kwantiteit en kwaliteit. Wanneer de prestatie niet conform de overeenkomst is, en er derhalve sprake is van een gebrek, dient de Klant binnen 8 dagen na levering of nadat dit gebrek redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt Jacky Art hieromtrent te informeren.
2. Na de informatieverschaffing als bedoeld in het vorige lid zal Jacky Art het gebrek kosteloos naar redelijkheid herstellen ofwel vervangen. Wanneer geen van de hiervoor beschreven twee remedies uitkomst biedt om het gebrek effectief te verhelpen, heeft de Klant het recht de overeenkomst te ontbinden waarbij de Klant de kosten draagt voor retournering van het geleverde en nimmer recht heeft op schadevergoeding.
3. Wanneer het gebrek is ontstaan door een fout die aan de Klant is toe te rekenen of de Klant Jacky Art omtrent het gebrek te laat heeft geïnformeerd, vervalt zijn recht op herstel, vervanging of eventuele ontbinding zoals beschreven in dit artikel. De bewijslast aangaande de toerekening van de fout ligt bij de Klant.
4. Het bestaan van een gebrek schort de betalingsverplichting van De Klant niet op.
5. De Klant heeft nimmer recht op enige remedie indien het artikel onjuist of onzorgvuldig is gebruikt.
6. Het werk is opgeleverd, en daarmee goedgekeurd wanneer Jacky Art aan de Klant heeft medegedeeld dat de opdracht is voltooid en de Klant dit werk heeft aanvaard. De oplevering heeft tevens plaatsgevonden indien:
a) 8 dagen zijn verstreken nadat de Klant de mededeling heeft ontvangen dat het werk is voltooid en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aanvaarden, maar deze ook niet heeft geweigerd;
b) Jacky Art de factuur heeft verstuurd en de Klant de gehele koopsom heeft voldaan.
7. Jacky Art is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van verzakkingen van het object als gevolg van omstandigheden in de bodem van de grond.
8. Indien de Klant tijdens de oplevering een gebrek constateert of het werk na de oplevering een gebrek vertoont dat tijdens de oplevering redelijkerwijs niet te constateren viel en dit gebrek aan Jacky Art is toe te rekenen, dient Jacky Art in de gelegenheid te worden gesteld het gebrek binnen een redelijke termijn te herstellen of de daaruit voortvloeiende schade te beperken. Binnen deze termijn heeft de Klant geen recht op enige remedie.
9. Na de dag waarop het werk als (op)geleverd geldt, is het werk voor risico van de Klant. Er kan geen beroep op de garantie worden gedaan indien het gebrek is te wijten aan slecht onderhoud van het geleverde werk, door bijvoorbeeld het niet tegengaan van rot en het niet plegen van onderhoud, etc. De klant is verplicht de goederen te onderhouden en gebruiken als een goedhuisvader. De klant verplicht zich de goederen uitsluitend te laten gebruiken door personen die op de juiste wijze zijn geïnstrueerd over het gebruik. Wanneer het voornoemde niet in acht wordt genomen of door De Klant extra’s en/of veranderingen, in welke vorm dan ook, worden aangebracht, vervalt iedere garantie.
10. Schade aan het object als gevolg van extreme weersomstandigheden zoals storm en hagel kunnen niet leiden tot aansprakelijkheid van Jacky Art. Als een werk als geschikt buiten wordt bestempeld, dan betekent dit niet dat het onbeperkt kan worden blootgesteld aan regen en/of vriestemperatuur en/of tempraturen boven de 25 graden.
11. Indien zich bij de uitvoering van de overeenkomst onverhoopt een gebeurtenis, waaronder ook een nalaten begrepen wordt, voordoet dat tot aansprakelijkheid van Jacky Art leidt, dan zal die aansprakelijkheid te allen tijde beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Jacky Art gesloten beroeps- ofwel bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft of anders het factuurbedrag dat met de overeenkomst is gemoeid vermeerderd met 15%.
12. Behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste schuld is elke aansprakelijkheid van Jacky Art beperkt tot het herstellen van voorzienbare, rechtstreekse en persoonlijke schade die de Klant heeft geleden, met uitsluiting van alle indirecte of immateriële schade zoals, maar niet beperkt tot, gederfde inkomsten en winsten, verlies of beschadiging van gegevens, verlies van contracten, supplementaire kosten.
7. Betaling
1. Het aanbod is in goed overleg tot stand gekomen. Door het sluiten van de overeenkomst achten partijen de prijzen redelijk en billijk.
2. Tenzij anders is overeengekomen dient de Klant de verschuldigde geldsom in zijn geheel voorafgaand aan de uitvoering te hebben voldaan na ontvangst van de factuur door middel van girale overboeking.
3. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is Jacky Art terstond gerechtigd om de Klant een vertragingsrente van 1% van de hoofdsom per maand alsmede een bedrag ten behoeve van de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Laatstgenoemde kosten bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimaal beloop van EUR. 100,- exclusief btw.
4. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Jacky Art is het De Klant niet toegestaan ter zake zijn betalingsverplichtingen verrekening en/of opschorting en/of inhouding toe te passen.
5. Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het onderzoek naar het bestaan van octrooi-, auteurs- en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de Klant.
8. Eigendomsvoorbehoud
1. Het eigendom van de te leveren artikelen gaan, in tegenstelling tot de feitelijke machtsverschaffing, pas over op de Klant nadat deze al hetgeen de Klant ter zake van de overeenkomst aan Jacky Art verschuldigd is of zal zijn, volledig heeft voldaan. Hieronder wordt derhalve niet enkel de koopsom gerekend, maar onder andere ook eventuele nader verschuldigde boetes, meerkosten of buitengerechtelijke incassokosten.
2. Ingevolge dit eigendomsvoorbehoud is de Klant derhalve niet gerechtigd om de goederen te vervreemden of te bezwaren met bijvoorbeeld een pandrecht.
3. de Klant verbindt zich, in verband met de effectiviteit van het eigendomsvoorbehoud, om Jacky Art tijdig en adequaat te informeren bij een dreigend faillissement, surseance van betaling of schuldsanering of wanneer derden dreigen beslag te leggen op een van de met eigendomsvoorbehoud geleverde goederen. De Klant is tevens gehouden ten behoeve van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken adequaat te verzekeren tegen schade en diefstal.
4. Wanneer de Klant in gebreke is van enige verplichting uit de overeenkomst, is de Klant verplicht op verzoek van Jacky Art alle benodigde medewerking te verlenen waardoor Jacky Art weer onbezwaard over de geleverde goederen kan beschikken. Dit houdt mede in de eventuele plicht om op verzoek van Jacky Art en de goederen retour te zenden.
9. Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Jacky Art geen invloed kan uitoefenen. Hieronder zullen mede zijn begrepen, stakingen, verkeersstoringen, niet voorzienbare stagnatie, extreme weersomstandigheden, storingen in levering van energie, transportmoeilijkheden, brand, verlies of beschadiging bij transport en overheidsmaatregelen.
2. Tijdens overmacht worden verplichtingen van Jacky Art opgeschort. Indien nakoming door overmacht langer dan één maand onmogelijk is of er andere omstandigheden zijn waardoor het voor Jacky Art onevenredig bezwarend is om aan haar verplichtingen te voldoen, is Jacky Art bevoegd de overeenkomst door een mededeling aan de Klant en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
3. Indien Jacky Art bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, dan is zij gerechtigd het reeds geleverde of verrichte deel afzonderlijk te factureren, of bij aanbetalingen gedeeltelijk te crediteren.
10. Intellectueel eigendomsrechten
1. De merken, afbeeldingen, logo’s en foto’s die gebruikt en vertoond worden op de website van Jacky Art site zijn geregistreerde of niet geregistreerde merken van Jacky Art of van derden en mogen zonder de voorafgaande toestemming van de houder van die merken niet commercieel gebruikt worden.
2. Wanneer de Klant zelf een ontwerp aanlevert, gaat Jacky Art ervan uit dat de Klant gerechtigd is om de productie te starten van het betreffende (beeld)merk, afbeelding, logo of foto. Het kan dus het geval zijn dat De Klant, indien zij (beeld)merk, afbeelding, logo of foto aan Jacky Art verstrekt, toestemming dient te hebben van een bedrijf, licentiehouder of andersoortige auteursrechtelijke rechthebbende.
Jacky Art gaat ervan uit dat geüploade (beeld)merken, afbeeldingen, logo’s of foto’s rechtmatig worden gebruikt. De Klant is zelf verantwoordelijk voor eventuele inbreuken op intellectueel eigendom en vrijwaart Jacky Art hieromtrent.
3. Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 2 van dit artikel gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is Jacky Art bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat Jacky Art door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal Jacky Art de order alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.
4. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijft Jacky Art steeds de rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door hem bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken zoals maar niet uitsluitend (beeld)merken, afbeeldingen, logo’s, foto’s en soortgelijke materialen ook als de desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.
5. Jacky Art kan alle ontwikkelde en al dan niet gepubliceerde PR- en communicatieactiviteiten, al dan niet geanonimiseerd, gebruiken voor eigen publiciteitsdoeleinden.
11. Forum-, rechtskeuze en overdracht van rechten
1. Jacky Art is bevoegd haar rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst aan een derde partij over te dragen. De Klant is slechts bevoegd haar rechten en plichten aan een derde over te dragen met schriftelijke toestemming van Jacky Art.
2. Op deze - en andere tussen partijen gesloten - overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitdrukkelijke uitzondering van het Weens Koopverdrag. Mocht in de toekomst tussen partijen een verbintenis ontstaan, anders dan voortvloeiend uit een overeenkomst, dan is op die verbintenis tevens Nederlands recht van toepassing.
3. In het geval dat uit de overeenkomst tussen partijen een geschil voortvloeit, is de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter in het arrondissement waarin Jacky Art haar vestigingsplaats heeft. In het geval dat tussen partijen een geschil ontstaan omtrent niet-contractuele verbintenissen is tevens de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter van het arrondissement waarin de Jacky Art haar vestigingsplaats heeft.
12. Herroepingsrecht
1. Dit artikel is alleen van toepassing indien de Klant een natuurlijke persoon is die handelt voor doeleinden die buiten diens bedrijfs- of beroepsactiviteiten vallen en de overeenkomst niet in de fysieke winkel, maar op afstand, bijvoorbeeld via de webshop, is gesloten.
2. de Klant heeft in beginsel het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De Klant heeft echter geen recht van herroeping indien de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Klant, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
3. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt of, voor overeenkomsten waarbij de Klant in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.
4. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Jacky Art, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van de beslissing om de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping zoals weergeven in lid 7 van dit artikel of middels deze link te downloaden, maar is hiertoe niet verplicht.
5. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling betreffende het uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
6. Als de Klant de overeenkomst herroept, ontvangt de Klant alle betalingen die de Klant tot dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Jacky Art geboden (goedkoopste) standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat Jacky Art op de hoogte is gesteld van de beslissing om de overeenkomst te herroepen, van Jacky Art terug. Jacky Art betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Jacky Art is gerechtigd te wachten met terugbetaling tot zij de goederen heeft teruggekregen, of de Klant heeft aangetoond dat de Klant de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. De Klant dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop de Klant het besluit de overeenkomst te herroepen aan Jacky Art heeft medegedeeld, aan Jacky Art terug te zenden of te overhandigen. De Klant is op tijd als de Klant de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. De Klant is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
7. Modelformulier voor herroeping; om de herroeping voor de Klant te vergemakkelijken stelt Jacky Art het hieronder vermelde formulier aan de Klant ter beschikking. De Klant kan dit formulier gebruiken om de overeenkomst te herroepen.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2018 - 2021 Jacky Zegers | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel